• woman feeling ill
    Prevenshon

    Ora hende bira malu pa via di alimento

    Ora hende bira malu pa via di alimento, esaki ta kousa bastante problema no solamente pa e persona(nan) su salú, pero ta kousa gastunan enorme pa e persona o su seguro. Pa evitá ku fayonan humano ta tuma lugá ta masha importante pa tur hende ta na altura di reglanan básiko di higiena pa e alimentu keda liber di kontaminashon. Alimentu seif i saludabel. Kiko esaki ta nifiká? Alimentu seif i saludabel ta un kuminda…